Algemene Voorwaarden

Hortense Uitvaartzorg is een eenmanszaak en wordt vertegenwoordigd door Hortense Assink, uitvaartverzorger, geboren 12 maart 1967 te Alkmaar.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Algemene voorwaarden:

Dit document met algemene voorwaarden.

b) Ondernemer:

Hortense Uitvaartzorg, de ondernemer die de uitvaartverzorging en uitvaartbegeleiding regelt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83610871, gevestigd te Heiloo.

Hortense Uitvaartzorg is de onderneming met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.

 c) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon en/of familie die Hortense Uitvaartzorg verzoekt om een uitvaart of een deel van de uitvaart te verzorgen/te begeleiden.  

d) Opdrachtformulier:

Het formulier waarin de inhoud van de tussen de opdrachtgever en ondernemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door Hortense Uitvaartzorg worden geleverd.

e) Overeenkomst (opdrachtformulier): De tussen opdrachtgever en ondernemer tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot aanname van geheel of onderdelen van een uitvaart, of de financiële nazorg.

 

Artikel 2  – Toepasselijkheid

2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst.

2.2) De algemene voorwaarden zijn op elke opdracht van toepassing, afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen      schriftelijk mogelijk en voor zover de afwijking uitdrukkelijk is aanvaard door de  ondernemer.

2.3) De ondernemer dient bij uitvoering van een opdracht of de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever schriftelijk of digitaal te overhandigen en desgewenst toe te lichten.

2.4) De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten door ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier/de overeenkomst.

 

Artikel 3 – De Opdracht

3.1) De overeenkomst  voor de begeleiding van een (deel van een) uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan (onder schriftelijk wordt tevens een e-mail verstaan). Indien opdrachtgever opdracht voor een (deel van een) uitvaart mondeling aan ondernemer verstrekt, dan wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat er voor in dat de gegevens in de opdrachtbevestiging juist en volledig zijn.

3.2) De opdrachtgever dient Hortense Uitvaartzorg tijdig alle voor de uitvaart relevante gegevens van de 

overledene te verstrekken.;

a) alle voor de uitvaart relevante personalia en gegevens van de overledene.

b) een gedetailleerde omschrijving van de tussen opdrachtgever en Hortense Uitvaartzorg overeengekomen.

Onder relevante gegevens van de overledene wordt tevens verstaan bijzonder geneeskundige behandelingen,

denk aan nucliden (radioactief materiaal) en het hebben van een pacemaker of een  

ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator).

3.3) Hortense Uitvaartzorg zal in geval van ontbinding op grond van artikel 3.3 de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de standaard tarieflijst van Hortense Uitvaartzorg,

in het geval van diensten van derden, de inkoopnota van deze derden.

 

Artikel 4 – Tarieven en voorschotten

4.1) Alle prijzen genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW dan wel vrijgesteld van BTW, dan wel exclusief met vermelding van de BTW.

4.2) De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Hortense Uitvaartzorg op basis van de  overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op het opdrachtformulier.

4.3) Opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit de opdracht of het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op het eerste verzoek aan de ondernemer te voldoen.

4.4) Indien uit de begroting blijkt dat de totale kosten hoger zijn dan € 10.000,- verzoekt Hortense Uitvaartzorg om een vooruitbetaling.

4.5) Indien de opdrachtgever in het buitenland woont, dient het begrootte bedrag uiterlijk 24 uur vóór de uitvaart te zijn ontvangen door Hortense Uitvaartzorg. Indien van toepassing, vindt verrekening na de uitvaart plaats.

 

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1) De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

5.2) Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden dient deze Hortense Uitvaartzorg onverwijld in te lichten.

5.3) Indien er sprake is van onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal de ondernemer bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan de ondernemer worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijzigingen voor tekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Levering

6.1) De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op de overeengekomen dag(en) en tijdstip(pen).

6.2) Dag en tijdstip van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van de goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of crematorium waar de uitvaart plaatsvindt.

6.3) Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, liturgieën en eventueel ander drukwerk met betrekking tot overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk, per mail of sms bericht goed te keuren.

6.4) Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden, wordt door de ondernemer verzorgd tenzij anders overeengekomen.

6.5) Hortense Uitvaartzorg is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan haar te wijten is.

6.6) Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door Hortense Uitvaart telefonisch aan de drukker is doorgegeven, dan is Hortense Uitvaartzorg voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.

6.7) Hortense Uitvaartzorg is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij het postkantoor wordt bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is Hortense Uitvaartzorg niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal Hortense Uitvaartzorg dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

 

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

7.1) Wijziging van de uitvoering van de overeenkomst en meer- en minderwerk kan slechts in onderling overleg tussen opdrachtgever en Hortense Uitvaartzorg plaatsvinden en nadat hiermee schriftelijk is ingestemd door de ondernemer.

7.2) Wijzigingen kunnen niet later plaatsvinden dan uiterlijk 72 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart.

Wijziging van het tijdstip van de uitvaart kan enkel plaatsvinden met instemming van Hortense Uitvaartzorg alsmede de beheerder van de begraafplaats en/of crematorium.

7.3) De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Verzekering

8.1) De opdrachtgever kan de verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de ondernemer.  Hortense Uitvaartzorg draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Zij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende  verzekeringsmaatschappij.

8.2) Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Hortense Uitvaartzorg worden gemachtigd de uitkering te innen. Dit uitgekeerde bedrag zal in mindering worden gebracht op de factuur van Hortense Uitvaartzorg en een eventueel overschot aan de opdrachtgever te betalen.

8.3) Hortense Uitvaartzorg staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

 

Artikel 9 – Betaling

9.1) De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichtingen tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

9.2) De opdrachtgever zal de gespecificeerde nota van Hortense Uitvaartzorg betalen binnen 14 dagen na dagtekening van de nota.

9.3) Hortense Uitvaartzorg zendt na het verstrijken van de in 9.2 genoemde betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

9.4) Hortense Uitvaartzorg is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht, rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 6:120 van BW.

9.5) Aan de opdrachtgever die (na gesommeerd te zijn) in gebreke blijft te betalen worden de daarvoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

10.1) De ondernemer staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de opdracht.

10.2) De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen een Hortense Uitvaartzorg. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid voor eventuele vermissing en/of beschadiging(en).

10.3) Wanneer de opdrachtgever zelf producten/artikelen/diensten extern besteld (b.v. kist/mand, rouwvervoer, rouwdrukwerk, advertentie) kan de ondernemer daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever neemt daarin de volledige financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid op zich.

10.4) Hortense Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1 De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.5) Indien Hortense Uitvaartzorg wordt aangesproken door een derde van schade geleden in kader van de uitvoering van overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, dan zal de opdrachtgever Hortense Uitvaartzorg vrijwaren en schadeloos stellen.

10.6) Hortense Uitvaartzorg kan aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Hortense Uitvaartzorg. Indien ondernemer aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen de schade waartegen Hortense Uitvaartzorg verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, voor vergoeding in aanmerking.

10.7) Hortense Uitvaartzorg kan  niet aansprakelijk worden gehouden betreffende foutieve audio en/of video in crematoria/kerk/aula.

 

Artikel 11 – Annulering en klachten

11.1) Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever zal Hortense Uitvaartzorg  de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk houden voor de reeds gemaakte kosten en geleverde diensten.

11.2) Bij annulering wordt het volgende in rekening gebracht;

a) Bij annulering binnen 24 uur na het aangaan van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen fee voor de dienstverlening.

b) Bij annulering later dan 24 uur na het aangaan van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen fee voor de dienstverlening.

11.3) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten (schriftelijk) en duidelijk omschreven door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart bij 

Hortense Uitvaartzorg ingediend worden. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de 

opdrachtgever zijn rechten ter zake de klacht verliest.

11.4) Hortense Uitvaartzorg zal binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 12 – Uitvoering en privacy

12.1) Hortense Uitvaartzorg is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.2) Hortense Uitvaartzorg neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.

12.3) Hortense Uitvaartzorg zal, in het kader van de door haar door te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig om gaan met de persoonlijke gegevens van de overledene en diens opdrachtgever. Ondernemer zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders aan zij met kader van de uitvaart en/of wet verplicht is. Lees bij onze privacyverklaring welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en met welke partijen wij dit delen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Hortense Uitvaartzorg waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechter, alsmede bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.